3M Blocks Architecture

3M Blocks Architecture in Rhodes island, Greece

Ownership of Kostas Minettos, Kathy Minettos